Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle  overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die  met bvba Stallo doe het zelf BVBA werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax , per brief of per telefoon. 

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Stallo doe het zelf BVBA schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stallo doe het zelf BVBA behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

  1. Verkoopsvoorwaarden

2.1   Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en exclusief:

            – eventuele verwijderingsbijdrage

            –  de verzendkosten (zie 5)

           –  kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 6)

           –  kosten van de gekozen betalingswijze (zie 7).

De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.

Alle aanbiedingen van Stallo doe het zelf BVBA  zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Stallo doe het zelf BVBA heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers  en heeft tevens steeds het recht  eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2   Afbeeldingen en specificaties

Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, e.d.  op de internetsite van Stallo doe het zelf BVBA  gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3   Levertermijnen – annulering

Stallo doe het zelf BVBA voorziet volgende levertijden:
– De levertermijn wordt steeds weergegeven bij het artikel. Indien de levertermijn gewijzigd is zal u per mail een bericht ontvangen.
– indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden. (levertijd via mail   aan te vragen)

Stallo doe het zelf BVBA is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Stallo doe het zelf BVBA heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.

U heeft, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen.

Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Stallo doe het zelf BVBA voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

2.4   Herroepingsrecht op verkoop op afstand

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website) geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. Na het verstrijken van de herroepingsrechtstermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort, mits afhouding van eventueel gemaakte transport en betalingskosten. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Stallo doe het zelf BVBA en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer.

Tijdens de herroepingsrechtstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Stallo doe het zelf BVBA het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort, mits afhouding van eventueel gemaakte transport en betalingskosten.
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particuliere online aankopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend.
De herroepingsrechtstermijn is niet van toepassing op door Stallo doe het zelf BVBA gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

  1. Betalingsvoorwaarden     

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Stallo doe het zelf BVBA biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:

  1. Vooruit betalen

U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE57 3930 46 15 9635 BIC BBRUBEBB  op naam van Stallo doe het zelf BVBA, Colmanstraat 44 te KALKEN met in de mededeling uw ordernummer.
Nadat Stallo doe het zelf BVBA uw betaling ontvangt op de rekening , wordt uw order verwerkt.

  1. Netbanking

Via een betaalknop ING op de website, kan u als klant van voormelde banken, uw bestelling tegelijk online betalen. Wij ontvangen hiervan onmiddellijk de bevestiging van uw bank en kunnen uw order dan ook onmiddellijk verwerken.

 

Betalingstermijn

Stallo doe het zelf BVBA verkoopt noch op afbetaling, noch met betalingstermijnen. Een toestel dat afgehaald of geleverd werd moet steeds voldaan zijn, hetzij op voorhand betaald, hetzij op het moment van afhaling/levering.

 

  1. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat nemen wij telefonisch contact met u op.

Dinsdag       

8u30 tot 12.30 – 13.00 tot 18u

Woensdag  

8u30 tot 12.30 – 13.00 tot 18u

Donderdag  

8u30 tot 12.30 – 13.00 tot 18u

Vrijdag         

8u30 tot 12.30 – 13.00 tot 18u

Zaterdag

8u30 tot 12u30

Zondag 

Gesloten

 

Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel kosteloos achterlaten.

 

4.2 Afhaaladres / Klantendesk / Showroom
Stallo doe het zelf BVBA
Colmanstraat 44

9270 KALKEN

 

4.3 Standaard verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd in verpakking tot achter de eerste deur van het woonadres (= drempellevering) of in overleg – onder voorbehoud – op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats. Bij een standaardlevering worden de toestellen niet uitgepakt en niet geïnstalleerd.
Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan de levering en/of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

 

4.4 Verzendkosten
De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van het totale gewicht van uw zending, ongeacht het aantal producten of pakketten. De basistarieven vindt u hieronder. De transportrisico’s zijn steeds ten laste van woningtechieken. Voor toestellen met een beperkt gewicht maar een hoge waarde kan uitzonderlijk een hoger verzendtarief aangerekend worden (met een maximumtarief gelijk aan dat van een verzending van +30kg, zie onder). De verzendkosten voor elk toestel staan vermeld op de product detailpagina (in de box bovenaan, onder de prijs).
Verzendkosten België

Aangeduide gewichtsklasse   Kost incl. BTW
Zendingen tot 30 kg                 €  15,-
 

4.5 Verzendrisico’s
Bij levering aan huis door Stallo doe het zelf BVBA of door een externe transporteur in opdracht van Stallo doe het zelf BVBA zijn de transportrisico’s ten laste van Stallo doe het zelf BVBA. Schade aan een toestel dienst steeds binnen de 48u na levering per mail gemeld te worden. Het vervoer is ongeacht enig tegenstrijdig beding onderworpen aan de bepalingen van het CMR verdrag.

 

  1. Garantie

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Stallo doe het zelf BVBA komt overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Stallo doe het zelf BVBA of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.

Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden. U kan er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar onze klantendesk. Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant.

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Stallo doe het zelf BVBA onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 7 werkdagen na de levering. Stallo doe het zelf BVBA neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.7 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

 

  1. Wet op de privacy  – gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover Stallo doe het zelf BVBA beschikt ingevolge het aanmaken van uw account bij het  plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van  onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar info@Stallo doe het zelf BVBA

Stallo doe het zelf BVBA respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Stallo doe het zelf BVBA gebruikt maakt  van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf  uit de mailinglist te verwijderen.

 

  1. Overmacht

Stallo doe het zelf BVBA  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stallo doe het zelf BVBA alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Stallo doe het zelf BVBA  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stallo doe het zelf BVBA gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

  1. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stallo doe het zelf BVBA en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Dendermonde.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar webshop@stallo.be  
BVBA Stallo doe het zelf BVBA
T.a.v. Klantendienst
Colmanstraat 44

9270 Kalken
België

Stallo doe het zelf BVBA verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de klacht.